Privacyverklaring Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V.

Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V., gevestigd aan Baarzenstraat 33, 5262 GD Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Baarzenstraat 33
5262 GD Vught
073-6564309
www.paymanstuintechniek.nl

Wim Paymans is de Functionaris Gegevensbescherming van Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. Hij is te bereiken via info@paymanstuintechniek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
  in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en type apparaat
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paymanstuintechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • U te kunnen bellen of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het opstellen van uw factuur en het afhandelen van uw betaling
 • Voor garantiedoeleinden van producten die bij ons zijn gekocht
 • Een optimale werking van de website voor uw doelen en zoektermen
 • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten

Dit gebeurt op basis van de grondslag “uitvoeren van een overeenkomst” of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Paymans Tuintechniek B.V. en/of Paymans Water & Techniek B.V. Daarnaast kan er een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Het computersysteem waarin deze gegevens worden verwerkt is Power All.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Paymans Tuintechniek B.V.) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paymans Tuintechniek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruik wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paymans Tuintechniek B.V. en/of Paymans Water & Techniek B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paymanstuintechniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paymans Tuintechniek B.V. en Paymans Water & Techniek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@paymanstuintechniek.nl

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Noodzakelijke cookies:
Name: CookieConsent
Purpose: Stores the user’s cookie consent state for the current domain
Expiry: 1 jaar

Name: wc_cart_hash_#
Purpose:Unclassified
Expiry: Session

Name: wc_fragments_#
Purpose: Unclassified
Expiry: Session

Name: wp_woocommerce_session_#
Purpose:Unclassified
Expiry: 1 dag

Statistics cookies:
Name: _ga
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Expiry: 2 jaar

Name: _gat
Purpose: Used by Google Analytics to throttle request rate
Expiry: session

Name: _gid
Purpose: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website
Expiry: session

Name: @@History/@@scroll|#
Purpose: Unclassified
Expiry: session

Marketing cookies
Name: collect / google analytics
Purpose: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Expiry: Session

Name: ads/ga-audiences / google
Purpose: Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.
Expiry: Session

Name: GPS / Youtube
Purpose: Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.
Expiry: Session

Name: PREF / Youtube
Purpose: Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites.
Expiry: 8 maanden

Name: VISITOR_INFO1_LIVE / Youtube
Purpose: Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.
Expiry: 179 dagen

Name: YSC / Youtube
Purpose: Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.
Expiry: Session